[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

SCHVÁLENÝ PROGRAM ČINNOSTI FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR
NA LÉTA 2005 - 2008

SCHVÁLENÝ PROGRAM ČINNOSTI FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR
NA LÉTA 2005 - 2008
NÁVRH BYL PODÁN NA JEDNÁNÍ VIII. VALNÉ HROMADY FoS ČR
VE VELKÉ BYSTŘICI VE DNECH 20. - 21. LISTOPADU 2004
1) Pokračovat v rozvoji pravidelných cílevědomých kontaktů vedení FoS ČR se státními a zastupitelskými orgány a významnými organizacemi veřejného života ČR s cílem hájit a prosazovat skupinové zájmy svých členů a napomáhat realizaci cílů a poslání FoS ČR. Úzce spolupracovat s organizacemi dětí a mládeže v péči o rozvoj jejich zdravého života, zájmových a volnočasových aktivit. K tomu zejména:
- seznamovat členy zastupitelských sborů a jejich výborů a komisí pro rozvoj práce s mládeží, vzdělávání a kulturu, pracovníky ministerstev a Úřadu vlády ČR s výsledky a dalšími záměry činnosti FoS ČR a získávat je pro všestrannou podporu této práce; dále zkvalitňovat spolupráci zejména s oběma komorami Parlamentu ČR, MŠMT ČR, MK ČR, MZV ČR, MO ČR a MMR ČR,
- ve spolupráci s organizacemi dětí a mládeže, sdruženými v České radě dětí a mládeže a dalších společných organizacích, získávat podporu MŠMT a dalších státních orgánů a organizací pro rozvoj jejich života, zájmových a volnočasových aktivit,
- v součinnosti s regionálními folklorními sdruženími prohlubovat spolupráci s krajskými orgány a jejich pracovišti na úsecích kultury, volného času a péče o děti a mládež; prosazovat, aby se folklorní aktivity a činnost folklorních souborů staly významnou součástí jejich práce a byly jimi přiměřeně podporovány,
- pravidelně a koordinovaně se ucházet o podporu činnosti sdružení a jeho cílů a členských souborů i festivalů v projektech MŠMT ČR, MK ČR, MZV ČR, MVR ČR, krajských úřadů, Evropské unie, nadací, podnikatelských subjektů, místních zastupitelských orgánů a dalších organizací a tím vytvářet nutné finanční zázemí pro realizaci stanov a programu FoS ČR,
- prostřednictvím aktivní spolupráce se sdělovacími prostředky (Český rozhlas, Rádio Proglas, Česká televize, redakce novin a kulturních časopisů) seznamovat veřejnost s činností souborů a folklorními aktivitami a získávat veřejnost, zejména děti a mládež, pro jejich aktivní účast v tomto životě,
- ke zvýšení propagace FoS ČR vydávat informační a propagační materiály a drobné tisky,
- zvyšovat úroveň informačních stránek FoS ČR na internetu, zejména jejich aktuálnost a pružnost v reagování na požadavky členských souborů a festivalů, spolupracujících partnerů a veřejnosti.
2) Ve spolupráci s MŠMT ČR, MK ČR, MO ČR, Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici,Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sdružením Tradice ČR, NIPOS - Artama Praha, Národopisným oddělením NM Praha, Maticí Slezskou, Sdružením lidových řemeslníků a výrobců, Sdružením hasičů ČMS, Sdružením historických sídel ČMS, Spolkem pro obnovu venkova, Obcí Slováků v ČR, sportovními organizacemi (Sokol, Klub českých turistů), Asociací kuchařů a cukrářů a dalšími partnery napomáhat rozvoji a propagaci folkloru a lidového umění v ČR s důrazem na práci souborů dětí a mládeže. Organizováním osvědčených akcí vytvářet podmínky k vzájemnému poznávání souborů, výměně jejich zkušeností a prezentaci výsledků jejich práce na veřejnosti. K tomu uskutečnit:
a) v oblasti rozvoje dětského folkloru:
- XII. a XIV. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů "Písní a tancem" (Luhačovice, 9. - 11. 2005 a září 2006, účast 6 souborů z ČR a 4 zahraničních, programově komponovaný hlavní pořad festivalu, výchovné koncerty, koncert zpěváčků nebo širší představení vybraného souboru, volná vystoupení a přehlídka dětských souborů z ČR),
- nesoutěžní zemské přehlídky moravských a slezských dětských folklorních souborů (Liptál, 11.6. 2005 ) a českých dětských folklorních souborů (Praha, 3.9. 2005),
- koordinaci, podporu a odbornou pomoc regionálním přehlídkám dětských folklorních souborů (leden - duben 2005) ve spolupráci s jednotlivými regionálními sdruženími a odbornou radou pro folklor při NIPOS - Artama Praha.
b) v oblasti rozvoje činnosti folklorních souborů:
- ve spolupráci s regionálními sdruženími pokračovat v pořádání regionálních přehlídek členských souborů FoS ČR cyklu PRAMENY (2005 - české regiony, 2006 - Morava a Slezsko),
- ve spolupráci s NIPOS - Artama a NÚLK Strážnice posoudit možnosti pokračování celostátních přehlídek choreografií dospělých folklorních souborů,
- podílet se na přípravě a uspořádání významných lidových folklorních slavností a mezinárodních folklorních festivalů,
- ve spolupráci s NÚLK představit činnost FoS ČR na 60. a 61. ročníku MFF ve Strážnici, garantovat obsahové zaměření pořadů a interpretační úroveň souborů a sólistů v souladu se zpracovanou výhledovou koncepcí pořadů.
3) Usilovat o rozvoj odborných a metodických znalostí a zkušeností vedoucích souborů a jejich členů. Ve spojení s odbornými zařízeními a předními odborníky v oblastech etnografie a folkloristiky zvyšovat jejich znalosti lidové kultury Čech, Moravy a Slezska. Posilovat výchovné poslání souborů dětí a mládeže v duchu tradičních kulturních a mravních hodnot. Zkvalitňovat práci s talenty a jejich uplatňování v činnosti souborů, na folklorních slavnostech a festivalech. K tomu uspořádat:
- hodnotící a rozborové semináře při přehlídkách dětských folklorních souborů a při přehlídkách Prameny,
- rozpracovat a připravit k realizaci systém výchovy dětí v členských folklorních souborech a působení souborů na děti a mládež v okruhu jejich působnosti,
- podporovat regionální sdružení a soubory při pořádání regionálních hudebních a tanečních kursů, seminářů a školení,
- kursy a semináře s taneční a ekonomickou problematikou a pracovní seminář vedoucích souborů při valné hromadě 2005 ,
- semináře k problematice podvojného účetnictví pro účetní a ekonomy členských folklorních souborů a festivalů,
- koordinaci a podporu regionálních soutěží a přehlídek dětských zpěváčků lidových písní a dalších akcí v práci s mladými talenty,
- soutěžní celostátní přehlídky dětských zpěváků lidových písní Zpěváčci 2005 a 2006 (Velké Losiny,13. - 15. května 2005, květen 2006); uskutečnit koncerty nejlepších účastníků na XIV. MFDFS Písní a tancem v Luhačovicích (září 2006),
- podle finančních možností vydávat odborné vzdělávací a repertoárové publikace dle edičního plánu.
4) Podporovat vnitřní souborovou činnost a jejich folklorní i spolkové aktivity s důrazem na spojení s místem a regionem působení, výroční a krajové zvyky a obyčeje, spojení s kulturníma veřejným životem v obcích, městech regionech a krajích. Rozvíjet spolupráci a vzájemné všestranné kontakty mezi soubory, jejich vedoucími a členy. Upevňovat vědomí vnitřní sounáležitosti členů a souborů sdružení. K tomu:
- podporovat místní a regionální aktivity členských folklorních souborů a získávat pro jejich podporu další zainteresované činitele a organizace s důrazem na obecní, městské a krajské zastupitelské orgány, územní úřady, kulturní zařízení a organizace, školy, organizace, jejichž předmětem činnosti jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže, partnerské organizace dětí a mládeže a další,
- místním aktivitám souborů a dalším významným součástem spolkové činnosti věnovat více pozornosti v časopise Folklor, v propagaci činnosti FoS ČR na www stránkách sdružení a dalších informačních a metodických materiálech,
- hledat a prosazovat osvědčené a další formy setkávání a spolupráce členských souborů a jejich členů při nejrůznějších volnočasových aktivitách,
- uspořádat VIII. a IX. Národní krojový ples Folklorního sdružení ČR (5.2.2005 a únor 2006 Žďár nad Sázavou) s významnou účastí krojovaných souborů a ředitelů členských folklorních festivalů,
- podporovat spolkové povědomí členů FoS ČR užíváním symbolů sdružení (logo, znak, vlajka, znělka ad.).
5) S využitím členství FoS ČR v mezinárodních organizacích IOV, CIOFF, IGF a EFCO vést soubory a jejich členskou základnu k poznávání folkloru a lidového umění jiných zemí (zejména Slovenska, Německa, Francie a budoucích partnerských zemí Evropské unie). Podporovat navazování a prohlubování přátelství, vzájemné návštěvy a výměnné pobyty souborů, pozvání zahraničních souborů na lidové slavnosti a festivaly v ČR a výjezdy členských souborů na festivaly v zahraničí. Napomáhat prezentaci lidového umění Čech, Moravy a Slezska před zahraničními návštěvníky ČR a před veřejností v zahraničí. K tomu zejména:
- rozvíjet aktivní činnost v Národní sekci IOV v ČR, České sekci CIOFF a v IGF,
- spolupracovat s MZV ČR, Správou Českých center, MMR, zastupitelskými úřady jiných zemí v ČR a zastupitelskými úřady ČR v jiných zemích, kam členské soubory nejčastěji vyjíždějí,
- úzce spolupracovat se Sdružením Tradice ČR na propagaci tradiční lidové kultury v zahraničí, na folklorních festivalech, při prezentaci folkloru ČR v Českých centrech a dalších akcích,
- aktivně spolupracovat s Národním osvětovým centrem v Bratislavě, Folklorní unií na Slovensku a dalšími institucemi SR se zaměřením na folklor a lidové umění,
- prohlubovat spolupráci s dalšími zahraničními partnery, se kterými má FoS ČR podepsány dohody a smlouvy a usilovat o uzavření smluvních svazků s institucemi a spolky, působícími v oblasti tradiční lidové kultury v dalších zemích. Pokračovat ve společném česko-slovenském projektu Zpěváček-Slávik uskutečněním koncertů v Bratislavě (8. - 9.10. 2005) a v Praze (říjen 2006),
- pokračovat v realizaci "Dnů tradiční kultury" ve spolupráci s dalšími partnery a usilovat o výraznější rozšíření tohoto projektu. Více využívat možností příhraniční spolupráce a veřejných fondů pro jejich podporu,
- zkvalitňovat systém společného pozvání souborů ze vzdálenějších zemí na folklorní slavnosti a festivaly v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku ("kolečka"),
- ve spolupráci s MZV ČR vydávat každoročně reprezentační skládačku Lidové slavnosti a významné folklorní festivaly v ČR,
- pokračovat v budování databáze informací o zahraničních folklorních festivalech a souborech pro potřeby členů FoS ČR.
6) Ve vnitřní činnosti FoS ČR a jeho sekretariátu posilovat vliv členské základny na zaměření a výsledky práce sdružení. Zlepšovat pravidelné vzájemné kontakty orgánů FoS ČR s členskou základnou, vzájemnou informovanost a spolupráci při řešení problémů. Posilovat činnost výboru a sekretariátu ve prospěch členských souborů a festivalů, pomáhat řešit jejich problémy a oprávněné požadavky. K tomu:
a) v práci výboru a revizní komise:
- každý rok uskutečnit čtyři jednání výboru za účasti revizní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení a nejméně 4 jednání výboru,
- každý rok dvě jednání s řediteli folklorních slavností a festivalů (III, X),
- připravit a svolat nevolební řádnou valnou hromadu FoS ČR v listopadu 2005 (Morava) a 2006 (Čechy),
- rozvíjet plánovitou kontrolní činnost revizní komise, zaměřenou na využívání dotací ze státního rozpočtu.
b) v práci sekretariátu FoS ČR:
- k zabezpečení pravidelné informovanosti o činnosti organizace a folklorním dění v ČR pravidelně vydávat časopis Folklor (6 čísel ročně, podle finančních možností 1 mimořádné číslo) a kalendáře Folklorní akce v ČR 2005 a 2006,
- rozšiřovat informační a poradenskou činnost pro folklorní soubory a festivaly,
- pokračovat v budování archivu z činnosti FoS ČR, folklorního života v ČR a související problematiky (odborná knihovna, tiskoviny, foto, video),
- vyhledávat sponzory pro činnost FoS ČR a majoritní akce sdružení, sjednávat slevy vstupného pro členy do kulturních institucí a na zajímavé akce,
- ve spolupráci s ČRDM zabezpečovat úrazové pojištění členů souborů a odpovědnostní pojištění vedoucích,
- pokračovat ve spolupráci s OSA Praha a napomáhat při řešení autorsko-právních věcí členů FoS ČR,
- ve spolupráci s regionálními folklorními sdruženími a krajskými orgány vytvářet podmínky pro postupnou profesionalizaci představitelů regionů,
- v zájmu včasné a komplexní informovanosti členské základny a posílení komunikace se soubory více v práci využívat internetu a jeho komunikačních možností.
Návrh je zpracován s výhledem na 2 roky. Valná hromada může uložit výboru jeho dopracování na léta 2007 - 2008, případně je možné program konkretizovat na jednání nevolební valné hromady v listopadu 2006.

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím 1 názor)
Vili Dekan25.11.2004 v 20:57
Stejně mě mrzí, že se k některým připomínkám, teď nemyslím jen mým, padly i závažnější, vůbec nepřihlédlo. Ale věřím, že valná část úkolů tam je a je tedy čím se řídit, tak přeji, ať se je daří zdárně naplňovat. Formální členění není tak důležité, a některé připomínky se dají jistě splnit, aniž by v dokumentu byly formulovány.

Zveřejněno 24.11.2004 v 14:35 hodin


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm